Verkoopsvoorwaarden BouwRegister.be

BouwRegister biedt bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen de mogelijkheid om te adverteren op de site. Het plaatsen van uw gegevens, een advertentie, foto’s, folders of filmpje is betalend.

Bestelling

Het ons bezorgen van opmaakmateriaal (model, kopij, visitekaartje, folder, digitale bestanden, ...) sluit de verkoopsovereenkomst af met de verplichting tot de betaling van de volledige kostprijs.

Inhoud

BouwRegister is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatst profiel. Adverteerders en opdrachtgevers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het waarheidsgehalte van een geplaatst profiel, het aangeboden advertentiemateriaal en de inhoud ervan. BouwRegister behoudt wel het recht op controle van de gegevens en om adverteerders te weigeren. BouwRegister behoudt het recht, zonder enige compensatie en met behoud van het volledig factuurbedrag, bedrijven te verwijderen uit het bestand, indien zij opzettellijk verkeerde of bedrieglijke informatie ter publicatie verstrekten.
Bouwregister neemt geen verantwoording voor de inhoud van gegevens en advertenties op de site, noch voor links die via deze content en advertenties op de site voorkomen op aangeven van de adverteerder. Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website, op basis van de verstrekte informatie van de adverteerder, geven geen recht op compensaties. Een link naar een site van een adverteerder is geen bekrachtiging van de externe site of van de inhoud ervan en impliceert evenmin enige samenwerking met de beheerders ervan. 
BouwRegister is op geen enkele wijze aansprakelijk voor advertentieschade en is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de adverteerder zoals bijvoorbeeld vermeende winstderving.

Rechtzettingen, wijzigingen en aanvullingen

BouwRegister verwerkt de gegevens van de adverteerders naar beste vermogen en met de grootste zorg. Indien toch, door om het even wiens fout fouten opgenomen werden, worden deze na schriftelijke melding binnen de 5 werkdagen kosteloos rechtgezet. BouwRegister is hierdoor vrijgesteld van elke vergoeding of prestatie ten gevolge van de eerdere fout.
Indien tijdens de loop van het jaar essentiële gegevens van de adverteerder wijzigen (adreswijziging, nieuwe firmanaam, nieuw logo, nieuwe site – url), worden deze na schriftelijke melding binnen de 5 werkdagen kosteloos aangepast.

Proefopmaken

Er is geen verplichting tot het aanbieden van een proefopmaak, tenzij schriftelijk overeengekomen.
BouwRegister verzorgt de opmaak naar beste vermogen, volgens de mogelijkheden van het aangeleverde materiaal, volgens de regels der kunst en met een interne correctie van de gegevensverwerking en de opmaak. 
Vraagt de adverteerder geen proef, dan wordt deze niet voorzien. In geval van proef moet BouwRegister de aangeduide correcties uitvoeren; maar is nooit aansprakelijk voor niet aangeduide fouten van welke aard ook. 
Het niet langer meewerken aan een afgesproken proefopmaak door de adverteerder ontslaat BouwRegister van zijn opdracht tot uitvoering, maar niet de adverteerder van zijn verplichting tot betaling van het volledige facturatiebedrag.

Auteursrecht

Al het door de adverteerder aangeleverd materiaal wordt beschouwd zijn eigendom te zijn en vrij voor gebruik en duplicatie, of wordt beschouwd bekomen te zijn met het akkoord van de intellectuele of auteursrechterlijke eigenaar voor gebruik op deze site. De adverteerder staat hiervoor ten volle en zonder uitzondering in.
BouwRegister handelt in vertrouwen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de adverteerder. De adverteerder vrijwaart BouwRegister bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot deze rechten.
BouwRegister zal zelf in eigen bewerkingen of eindopmaak geen beelden, foto’s, illustraties, …  gebruiken die auteursrechterlijk beschermt zijn en/of niet tot haar eigen creatie of rechten behoren (of deze van haar grafische medewerkers). BouwRegister zal aangeleverd materiaal enkel gebruiken in functie van de aanleverende adverteerder en zijn opname op de site.

Eigendomsrecht

Alle op de site voorkomende informatie is eigendom van BouwRegister en mag niet worden gekopieerd. BouwRegister behoudt alle eigendomsrechten op de website en de er op ter beschikking gestelde informatie. 
Voor het materiaal gebruikt voor de opmaak van beelden blijven alle rechten van de adverteerder of zijn opmakers (architect, fotograaf, illustrator, …) gevrijwaard. BouwRegister kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.
Voor de informatie geraadpleegd door links op externe sites blijven alle rechten van de betreffende beheerders ten volle gevrijwaard. BouwRegister kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.

Technische storingen en dienstonderbrekingen

BouwRegister kan niet 100% garanderen dat de diensten zonder onderbrekingen zullen verlopen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke vorm van schade geleden door onderbreking van de site of voor schade ontstaan door overmacht.
BouwRegister spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is, of door andere technische problemen wordt getroffen.

Vertrouwelijke informatie

BouwRegister bewaakt de persoonlijke en bedrijfsgegevens van haar adverteerders en zal deze noch doorgeven, noch verkopen aan derden. Mochten er gegevens gekopieerd worden van de site, dan ligt daarvoor geen verantwoordelijkheid bij BouwRegister. De gepubliceerde gegevens op de site kunnen onmogelijk beschouwd worden als vertrouwelijk.

Duurtijd

Alle opdrachten tot publicatie op de site lopen per aaneensluitende periodes van 1 jaar met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Maar jaarlijks schriftelijk (brief of mail) opzegbaar door de adverteerder, binnen de 14 dagen na een verloopmelding waartoe BouwRegister zich voorwaardelijk verbindt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Annulering

Na het aanleveren van het eerste opmaakmateriaal kan een bestelling niet meer geannulleerd worden.
Het staat de adverteerder steeds vrij - mits schriftelijke aanvraag - op elk moment zijn gegevens te laten verwijderen van de site. Dit ontslaat hem niet van de betaling van de volledige factuur voor de overeengekomen prestatie.
Na het ontvangen van het opmaakmateriaal is de verkoopovereenkomst afgesloten en is de bestelde prestatie door de adverteerder volledig verschuldigd.

Overmacht

Wanneer BouwRegister ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Facturatie en betaling

Facturatie gebeurt na de prestatie, zijnde het online brengen van de basisgegevens van de adverteerder.
Het is de adverteerder zijn verantwoordelijkheid om tijdig alle extra materiaal welke hij nog niet aanleverde binnen de deadline te bezorgen.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

Klachten

Op straffe van verval van recht dient de adverteerder elke klacht of protest op betreffende factuur aangetekend te zenden of te mailen aan BouwRegister, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Rapportering 

BouwRegister slaat geen bezoekersgegevens op over de onderscheiden delen van haar site, noch het aanklikken van de gegevens van een welbepaalde adverteerder of doorlinken naar de site van een bepaalde adverteerder. Aldus is zij er evenmin toe gehouden betreffende cijfers of statistieken mee te delen. Elke adverteerder wordt geacht zelf in te staan voor zijn eigen zakelijke opvolging, marketing & peilingen en linken naar zijn site zelf te meten.

Algemene gebruiksvoorwaarden – online overeenkomst

De adverteerder is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden geldend voor elke bezoeker of gebruiker van BouwRegister.be. 

Geschil

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, vallen onder het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent.

Domein

Alle rechten van de domeinnaam ‘bouwregister.be’ zijn eigendom van: 
Paul Jacobs – Gaversepontweg 33 – 9810 Nazareth – pol@bouwregister.be